ESF-subsidie

ESF-regeling Duurzame Inzetbaarheid

De EU en de Nederlandse overheid willen mensen langer gezond aan het werk houden en de arbeidsproductiviteit van de werkenden vergroten. Daarom is de subsidieregeling ESF Duurzame Inzetbaarheid (onderdeel van het Europees Sociaal Fonds) in het leven geroepen, waarmee werkgevers subsidie kunnen ontvangen voor activiteiten die bijdragen aan deze doelstelling. Zowel bedrijven als (overheids)instellingen kunnen subsidie ontvangen voor de inhuurkosten van een extern adviseur. In 2019 is de regeling ESF Duurzame Inzetbaarheid eenmaal opengesteld.

Mogelijk volgt er in 2020 een nieuwe openstelling.

Aanvraagcriteria

Een subsidieaanvraag voor ESF Duurzame Inzetbaarheid gaat gepaard met verschillende voorwaarden waaraan de aanvrager en de in te schakelen adviseur moeten voldoen. Wij hebben de belangrijkste voorwaarden opgesomd:

 • Om van de subsidieregeling gebruik te kunnen maken, moet de aanvrager minimaal 2 werknemers in dienst hebben.
 • Het project waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, mag maximaal 12 maanden duren.
 • Enkel de directe kosten van de adviseur, bestaande uit uren, zijn subsidiabel. Daarbij gaat het om: het opstellen van een advies met implementatieplan en/of het begeleiden bij het implementeren van een advies.
 • Om aan te tonen dat werknemers actief en aantoonbaar betrokken worden bij het project dient in het advies of verslag te worden opgenomen hoe het personeel betrokken is (geweest).
 • De projectactiviteiten mogen pas worden uitgevoerd na toekenning van de subsidie. De behandeltermijn van de subsidieaanvraag door het Ministerie van SZW is maximaal 18 weken, echter worden aanvragen doorgaans sneller afgehandeld.
 • De in te schakelen externe adviseur moet beschikken over twee persoonlijke referenties van verschillende opdrachtgevers, aan de hand waarvan zijn of haar ervaring met betrekking tot het thema ‘duurzame inzetbaarheid’ onderbouwd kan worden. Er is geen referentie vereist wanneer de adviseur in dienst is bij een O&O-fonds

Thema’s

De volgende thema’s zijn subsidiabel:

 • bedrijfs-of organisatiescan
 • periodiek onderzoek duurzame inzetbaarheid werknemers
 • gezond en veilig werken
 • leercultuur voor werknemers
 • aanpassen organisatie van het werk
 • interne en externe mobiliteit
 • flexibele werkcultuur
 • arbeidstijdenmanagement

Looptijd en gepubliceerde aanvraagtijdvakken

Het totale ESF-programma heeft een looptijd van 2014 t/m 2020. In 2018 waren er twee gelegenheden om subsidie aan te vragen. Voor het jaar 2019 is er vooralsnog één aanvraagtijdvak gepubliceerd. Van 8 april t/m 12 april was het mogelijk om subsidie aan te vragen. Vanwege de looptijd van het overkoepelende programma verwachten wij in 2020 mogelijk een nieuwe aanvraagronde.

Let op: De projectactiviteiten mogen pas worden uitgevoerd na toekenning van de subsidie. Meer informatie leest u onder het kopje ‘subsidievoorwaarden’.

Nieuw ESF-kaderprogramma 2021-2027

Het ESF-programma wordt na 2020 voortgezet. Momenteel wordt er in Brussel gewerkt aan het nieuwe programma, voor de periode 2021 t/m 2027, genaamd ESF+.

Hoogte subsidie

Het totale subsidiebudget voor de ESF-ronde van 2019 bedroeg € 15 miljoen.

De subsidie per project bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele projectkosten. Per aanvrager bedraagt de maximale subsidie € 12.500,- bij een bedrag van € 25.000 aan subsidiabele projectkosten. Om in aanmerking te komen voor subsidie dienen de subsidiabele projectkosten minimaal € 12.000 (ex. btw) te bedragen.

Een wijziging ten opzichte van de voorgaande jaren is dat, indien het subsidieplafond van € 15 miljoen wordt overschreden, afhandeling plaatsvindt door middel van loting.

Aanvraagperiode

Wij houden u op de hoogte over de aanvraagperiode in 2020.


Voor meer informatie over het aanvragen van de ESF-subsidie of het uitvoeren van gesubsidieerde projecten, kunt u contact met I We Me opnemen. Bereikbaarheidsinformatie vindt u onder het kopje 'contact' op deze website.