ESF-subsidie

ESF-regeling Duurzame Inzetbaarheid 2015

Onderwijs & Ontwikkelingsfondsen en samenwerkingsverbanden van sociale partners kunnen subsidie aanvragen voor een breed (inter)sectoraal of regionaal plan dat leidt tot beleidsvorming, onderzoek, monitoring, pilots of voorlichting ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van werkenden. Het doel van Duurzame Inzetbaarheid (ESF 2014 - 2020) is om mensen langer en productief aan het werk te houden en in te zetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid. Deze subsidie is beschikbaar voor O&O fondsen, sociale partners en gemeenten. 

Aanvraagcriteria

Aan welke eisen moet een project voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen?

 • het project voldoet aan het omschreven doel uit de regeling en levert na afloop een advies met implementatieplan of een verslag van de implementatie van een advies op
 • medewerkers worden actief betrokken bij het project
 • een aanvrager heeft minimaal 2 medewerkers in dienst
 • het project richt zich op één van de thema’s uit de regeling
 • uitsluitend advieskosten van een externe adviseur komen voor subsidie in aanmerking met een maximum van € 100,- per uur.
 • een organisatie is in beginsel vrij in zijn keuze van externe adviseur

Thema’s

De volgende thema’s zijn subsidiabel:

 • bedrijfs-of organisatiescan
 • periodiek onderzoek duurzame inzetbaarheid werknemers
 • gezond en veilig werken
 • leercultuur voor werknemers
 • aanpassen organisatie van het werk
 • interne en externe mobiliteit
 • flexibele werkcultuur
 • arbeidstijdenmanagement

Tijdlijn

Uitvoeren: Projectperiode maximaal 12 maanden. Als de subsidie is toegekend, ontvangt u een verleningsbeschikking. In de verlenings-beschikking staat welke kosten voor subsidie in aanmerking komen. De startdatum van de projectperiode is de dag na dagtekening van de beschikking. De einddatum is 12 maanden daarna. U bent vrij om binnen deze periode van 12 maanden uw project uit te voeren.

Declareren: Binnen 4 weken na afloop van de projectperiode dient u een einddeclaratie in. In deze einddeclaratie neemt u de werkelijk gemaakt kosten in de projectperiode op. Binnen 13 weken ontvangt u een vaststellingsbeschikking. Als aan alle voorwaarden is voldaan, ontvangt u het subsidiebedrag binnen 6 weken na de vaststellingsbeschikking.

Hoogte subsidie

 • In totaal was in 2017 maximaal €22.000.000,- beschikbaar. Het bedrag voor 2018 volgt zodra het bekend is.
 • De subsidie per project bedraagt maximaal 50 % van de projectkosten en wordt pas toegekend bij minimaal € 12.000,- aan projectkosten.
 • Per aanvrager bedraagt de maximale hoogte van de subsidie € 10.000,-.

Aanvraagperiode

Wij houden u op de hoogte over de aanvraagperiode in 2018.


Voor meer informatie over het aanvragen van de ESF-subsidie of het uitvoeren van gesubsidieerde projecten, kunt u contact met I We Me opnemen.  Bereikbaarheidsinformatie vindt u onder het kopje 'contact' op deze website.