Organisatieadvies: gericht op vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van alle medewerkers

Mensen worden gemiddeld steeds ouder en voelen zich steeds langer fit en vitaal. Tegelijkertijd neemt het aantal geboorten af. Dit proces wordt vergrijzing of ontgroening genoemd. Deze ontwikkeling in de bevolkingsopbouw heeft ingrijpende gevolgen voor de beroepsbevolking. Lang was de gemiddelde leeftijd op de werkvloer 30 tot 35 jaar. Deze verschuift steeds meer richting de 45 jaar. Over 10 jaar is 50% van de beroepsbevolking 50+ en werken de meeste mensen tot ze 67 of zelfs 70 jaar zijn. Zo'n demografische verandering vergt een nieuwe vorm van personeelsbeleid, niet alleen afgestemd op de eisen en wensen van de werkgever, maar zeker ook op die van de werknemer.


I We Me handelt vanuit een gedragswetenschappelijke achtergrond en is gespecialiseerd in vraagstukken op het gebied van duurzame inzetbaarheid, arbeidsmobiliteit en employability en het in dienst hebben en houden van oudere werknemers. I We Me inventariseert samen met u uw huidige personeelsbestand om te kijken in hoeverre uw personeel al duurzaam inzetbaar is. Daarnaast wordt met elke individuele werknemer bepaald in welke mate deze inzetbaar is, nu en in de toekomst. Vaak kan de inzetbaarheid van een medewerker verhoogd worden door kleine of grotere aanpassingen in de functie of door aanvullende opleiding of training. I We Me is op de hoogte van subsidiemogelijkheden en zal u ook hierin adviseren.


Werkwijze:

  1. Verkennen: Inventarisatie en analyse van de huidige situatie, wat is er al, waar zijn jullie al mee bezig, wat gaat al goed?
  2. Onderzoeken: Gesprekken met management (top-down) en individuele werknemers (bottom-up) over wensen, ervaringen, mogelijkheden en onmogelijkheden
  3. Advies: Op directie-, team- of werknemersniveau, met een Plan van Aanpak
  4. Actiefase: interventies, trainingen (maatwerk) en coaching
  5. Evaluatie